Wawanesa Mutual vs. Her Majesty the Queen (MVACF) and Royal & SunAlliance (Cina) – Guy Jones – 07/16/2008